Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα6482
mod_vvisit_counterΧθές6542
mod_vvisit_counterAll5996202
°F | °C
invalid location provided
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

 ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

 

ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γεγονότα και αpallasριθμητικά στοιχεία

Οι Ρομά είναι μια από τις μεγαλύτερες εθνοτικές μειονότητες στην ΕΕ Εκτιμάται ότι 10-12 εκατομμύρια Ρομά ζουν σε διάφορα Κράτη Μέλη, συχνά σε δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους Ρομά για τις εμπειρίες τους:

 •  Οι μισοί από όλους τους Ρομά που ερωτήθηκαν είχαν υποστεί διακρίσεις τουλάχιστον μια φορά κατά το προηγούμενο έτος.
 •  Από αυτούς που είχαν υποστεί διακρίσεις, κάθε άτομο είχε υπο­στεί κατά μέσο όρο 11 περιστατικά διακρίσεων σε διάστημα δώδεκα μηνών.
 • Το 69 % των Ρομά που ερωτήθηκαν θεωρεί ότι οι διακρίσεις που υφίσταται κάποιος λόγω εθνοτικής καταγωγής ή επειδή είναι μετανάστης είναι διαδεδομένες στη χώρα τους.

 

Χρηματοδότηση

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα θέματα των Ρομά είναι σαφής αλλά όχι περιοριστική: Η ένταξη των Ρομά δεν αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τις βασικές δραστηριότητες ης ΕΕ, αλλά αντιθέτως δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ιδιάζουσα κατάσταση των Ρομά στο πλαίσιο όλων των πολιτικών και οργάνων της ΕΕ που επιδιώκουν να βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις συνθήκες διαβίωσης, τις ευκαιρίες απασχόλησης, την πολιτιστική κατανόηση και την εκπαίδευση όλων των Ευρωπαίων.

Ειδικότερα, η πλήρης συμμετοχή των Ρομά στην κοινωνία υποστη­ρίζεται από χρηματοοικονομικά εργαλεία της Κοινότητας όπως:

 •  Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που στηρίζει την απα­σχόληση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και βοηθά τους ανθρώπους να καλυτερεύσουν την εκπαίδευση και τις δεξιότητες τους
 •  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, την οικονομική αλλα­γή, τον ενισχυμένο ανταγωνισμό και την εδαφική συνεργα­σία στο πλαίσιο όλης της ΕΕ.
 •  Το πρόγραμμα PROGRESS, συμπεριλαμβανομένης της ενη­μερωτικής εκστρατείας «Για τη διαφορετικότητα. Κατά των διακρίσεων, το οποίο χρηματοδοτεί δραστηριότητες ευαι­σθητοποίησης που στοχεύουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά.
 •  Άλλες δραστηριότητες της Επιτροπής και συναφείς χρημα­τοδοτικοί μηχανισμοί όπως το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, το Πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση», το Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (2007-2013) και το Πρόγραμμα «Υγεία» 2008-2013, κ.λπ.

 

Πλατφόρμα της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά

Ένα βασικό συμπέρασμα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ το Δεκέμβριο του 2008, το οποίο ακολούθησε την πρώτη Ευρω­παϊκή Σύνοδο κορυφής για τους Ρομά στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, ήταν η σύσταση πλατφόρμας για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών σχετικά με την ένταξη των Ρομά. Η πρώτη σύσκεψη της νέας πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2009 στην Πράγα. Η πλατφόρμα θα συμβάλλει ώστε οι υπάρχουσες δια­δικασίες πολιτικής σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο να απο­κτήσουν μεγαλύτερη συνοχή και να γίνουν πιο αποτελεσματικές.

Περίπου 70 ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εθνικών κυβερνήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), αξιωματού­χων της ΕΕ και εκπροσώπων των Ρομά, συγκεντρώθηκαν στην Πράγα για να συζητήσουν τις 10 Κοινές Βασικές Αρχές για την Ένταξη των Ρομά. Αυτές οι αρχές προσαρτήθηκαν από τους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 8 Ιουνίου 2009 στα Συμπεράσματα τους για την Ένταξη των Ρομά.

 

Οι 10 κοινές βασικές αρχές για την ένταξη των Ρομά

Αυτές οι αρχές έχουν στόχο να καθοδηγήσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα Κράτη Μέλη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων πολιτικών ή προγραμμάτων για την ένταξη των Ρομά.

Αποτελούν μια νομικά μη δεσμευτική πολιτική διακήρυξη. Ωστόσο, τα Κράτη Μέλη έχουν επιδείξει τη δέσμευση τους να βασίσουν τις μελλοντικές πρωτοβουλίες σε αυτές τις αρχές.

 • 1. Εποικοδομητικές, ρεαλιστικές και αμερόληπτες πολιτικές
 • 2. Συγκεκριμένη αλλά όχι αποκλειστική στόχευση
 • 3. Διαπολιτισμική προσέγγιση
 • 4. Πλήρης κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά
 • 5. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου
 • 6. Αλληλομετάδοση τεκμηριωμένων πολιτικών
 • 7. Χρήση κοινοτικών μέσων
 • 8. Εμπλοκή των περιφερειακών και τοπικών αρχών
 • 9. Σύμπραξη της κοινωνίας των πολιτών
 • 10. Ενεργός συμμετοχή των Ρομά

Ορισμένες από τις Αρχές αναφέρονται σε εδραιωμένα θέματα ενώ άλλες είναι πολύ καινοτόμες όπως οι εξής:

 • Ø Η «συγκεκριμένη αλλά όχι αποκλειστική στόχευση» αντί να επι­λέξει τους Ρομά ως ξεχωριστή ομάδα, επιδιώκει να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο και το περιβάλλον όλων όσων βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση
 • Ø Η «διαπολιτισμική προσέγγιση» η οποία τονίζει ότι τόσο οι Ρομά όσο και η ευρύτερη κοινωνία μπορούν να μάθουν πολλά οι μεν από τους δε και ότι οι διαπολιτισμικές γνώσεις και δεξιότητες αξίζει να προωθηθούν παράλληλα με την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων
 • Ø Η «πλήρης κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά» η οποία τονίζει ότι οι πολιτικές πρέπει να στηρίξουν τους Ρομά για να συμμετά­σχουν πλήρως στο βασικό κοινωνικό κορμό αντί να αναπτύξουν ξεχωριστούς οικισμούς ή αγορές εργασίας για τους Ρομά.

 

ΕΛΛΑΔΑ ... ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Οι Τσιγγάνοι είναι διάσπαρτοι σ' όλη σχεδόν την Ελλάδα. Σε εκατοντάδες κοινότητες υπάρχουν μόνιμοι ή προσωρινοί οικισμοί τους. Εξαιτίας, όμως, της δουλειάς τους, τριγυρίζουν σ' όλες τις πόλεις και τα χωριά της χώρας. Έτσι, κι ανεξάρτητα απ' τη δημογραφική-εθνολογική σύνθεση της τοπικής κοινωνίας, οι Τσιγγάνοι δεν είναι άγνωστοι. Είναι, μάλλον, οι διπλανοί μας άγνωστοι. Γι' αυτό και συμβαίνει στις γειτονιές, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας «λαϊκής αγοράς», αρκετές οικογένειες Roma, μικρεμπόρων, να πουλούν τις πραμάτειες τους. Τις καθημερινές, μικρογυρολόγοι έμποροι να πουλούν με τα μικρά φορτηγά τους από χαρτιά υγείας ως πλαστικές καρέκλες και ψάρια. Στα φανάρια των κεντρικών δρόμων τσούρμο από Τσιγγανόπουλα να καθαρίζουν τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων, να πουλάνε χαρτομάντιλα ή να ζητιανεύουν. Στις παρυφές των χωριών ή των πόλεων να ζουν και να εργάζονται οικογένειες Τσιγγάνων. Ενώ, τέλος, σε μερικά σχολεία, να πηγαίνουν και Τσιγγανόπουλα.

Έχουν, λοιπόν, οι Μπαλαμέ κάποια βιώματα, εικόνες και σχέσεις με - και για - τους Roma και τα παιδιά τους. Πα το περιεχόμενο αυτών των σχέσεων, την άποψη, τα στερεότυπα, τις φοβίες και τη συμπεριφορά της τοπικής ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μικρούς και μεγάλους Roma, έχουμε ήδη γράψει. Εκείνο που επιχειρούμε να γράψουμε είναι για το ποια πρέπει να είναι η εκπαιδευτική, παιδαγωγική μας απάντηση απέναντι στην κοινωνική απόρριψη κι αποβολή.

Διεθνιστική Αγωγή:

Με τη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» στο χώρο της Παιδείας, και μετά αντιδραστικά εθνικιστικά και κοσμοπολίτικα κείμενα της και τις πολιτικές της επιλογές, η αστική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί να μας πείσει ότι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η μισαλλοδοξία, το πογκρόμ και οι πόλεμοι γίνονται εξαιτίας της μη κατανόησης των διαφορετικών πολιτισμών, γλωσσών και εθνών. Η Διαπολιτισμική Αγωγή δεν είναι ικανή, γιατί δεν την ενδιαφέρει, να αποκαλύψει τα αίτια των τρομακτικών ιστορικών διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού των Τσιγγάνων. Καθόλου, επίσης, δεν την απασχολεί να παλέψει για να αντιμετωπίσει και να ξεριζώσει τα κοινωνικά αίτια του αντιτσιγγανισμού και κάθε κοινωνικού αποκλεισμού. Γιατί δεν είναι μόνο οι Τσιγγάνοι κοινωνικά αποκλεισμένοι. Μόνο στην ΕΕ υπάρχουν 20.000.000 άνεργοι εργάτες, ενώ 65.000.000 άνθρωποι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και το μέλλον δεν είναι καθόλου ευοίωνο...

Η καλύτερη απάντηση στον εθνικισμό, το ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον αντιτσιγγανισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό (και τον επαπειλούμενο πόλεμο - στο Αιγαίο, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη) είναι η ιδεολογία, η μέθοδος και η πολιτική του εργατικού διεθνισμού που πρέπει να διαπερνά ολάκερη την κοινωνία, να ενώνει τους εργάτες, τους φτωχούς αγρότες, τα φτωχά στρώματα των πόλεων, τους γκετοποιημένους Τσιγγάνους κι ανέργους σ' έναν αγώνα για μια καλύτερη κοινωνία, χωρίς αφέντες και δούλους, χωρίς πλούσιους και φτωχούς, χωρίς μορφωμένους κι αμόρφωτους, χωρίς ενσωματωμένους και αποκλεισμένους, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς τα κοσμοπολίτικα πολυεθνικά μονοπώλια και άνεργους, ή σωματικά, ψυχικά και πνευματικά τσακισμένους, εργάτες όλων των εθνών, των φυλών, των θρησκειών.

Αυτή την ιδεολογία, για τον κοινωνικά και θεωρητικά απελευθερωμένο άνθρωπο από κάθε μορφής σκλαβιά,καταπίεση κι εκμετάλλευση, τη διακήρυξαν (σ.σ. Βλ.   Καρλ Μαρξ - Φρήντριχ Ενγκελς, Το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, καθώς και την Κριτική του Προγράμματος της Γκόττα) πρώτοι οι Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς, απ' το 1848. Στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος φανέρωσαν τα κοινά, τα αλληλένδετα συμφέροντα των εργαζομένων όλων των εθνών, όλων των φυλών και θρησκειών, καθώς και τον ίδιο κοινό ταξικό εχθρό; την εκμεταλλεύτρια αστική τάξη. Σήμερα, με βάση στοιχεία του ΟΗΕ, του 1992, το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού της Γης κατέχει το 20% του παγκόσμιου εισοδήματος, ενώ το 80% των ανθρώπων του πλανήτη ζει με το 20% του παγκόσμιου πλούτου. Και δε μπορούμε, ως εργαζόμενοι κι ως πολίτες τούτης της χώρας, της ηπείρου και του κόσμου, να μην αντιδρούμε σ' αυτή την παγκόσμια λεηλασία, παλιανθρωπιά κι αδικία, όταν μάλιστα τη βλέπουμε, εδώ, δίπλα μας, να τη βιώνουν στα γκέτο τους, στα διακόσια και πάνω γκέτο, Τσιγγάνοι και Τσιγγανόπουλα.

 

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...