Απρ   Μάιος 2020   Ιούν

ΚΔΤΤΠΠΣ
   1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Julianna Willis Technology

Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα277
mod_vvisit_counterΧθές1621
mod_vvisit_counterAll5766763
°F | °C
invalid location provided
Αυτό είναι το σχέδιοτης κυβέρνηση για το μεταναστευτικό
Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2019 22:50

 αλλά και τις δράσειςενίσχυσης τωντοπικών κοινωνιώνπου σηκώνουν τοβάρος τηςφιλοξενίαςπροσφύγων καιμεταναστών,παρουσίασαν οκυβερνητικόςεκπρόσωπος ΣτέλιοςΠέτσας και ουφυπουργός Εθνικής'Αμυνας ΑλκιβιάδηςΣτεφανής.

Σύμφωνα με τον υφυ-πουργός Εθνικής Άμυναςπροτεραιότητα στην πα-ρούσα φάση σε επίπεδοδιαχείρισης της κρίσηςαποτελεί, η αποσυμφόρη-ση των νησιών. Γενικότερα,όπως είπε, το σχέδιο τηςκυβέρνησης προβλέπει,όπως είπε, δύο φάσειςυλοποίησης:Βραχυπρόθεσμα τονέλεγχο και την ασφάλειαστις περιοχές που επηρεά-ζονται από την κρίση, ενώμεσοπρόθεσμα υλοποιείταιαριθμός δράσεων με σκο-πό, όχι μόνο να επανέλθει ηκανονικότητα σε όλες τιςπτυχές της ζωής του ελλη-νικού λαού, αλλά να δημι-ουργηθούν οι προϋποθέ-σεις εκείνες, ώστε να θω-ρακιστεί η χώρα, από παρό-μοιες μελλοντικές απει-λές, δίνοντας ιδιαίτερη βα-ρύτητα στην αποτροπή.

Σε ό,τι αφορά στην πρώ-τη φάση και στον βραχυ-πρόθεσμο σχεδιασμό, υλο-ποιείται ήδη, όπως έχειπρογραμματιστεί με ταυτό-χρονες δυναμικές και ευέ-λικτες παρεμβάσεις όπουαπαιτείται, και προβλέπειτην αποσυμφόρηση των νη-σιών του Ανατολικού Αιγαί-ου, με μεταφορά 5.000 με-ταναστών σε ξενοδοχείακαι 15.000 μεταναστών σεήδη υπάρχουσες δομές καισε νέες που δημιουργούν-ται τώρα.Μεταφορά 20.000 μετα-ναστών από τη νησιά στηνενδοχώρα

Στόχος, σύμφωνα με τονκ. Στεφανή είναι η μεταφο-ρά 20.000 μεταναστών απότα νησιά του Αιγαίου, μέχριτις αρχές του 2020.Σε ό,τι αφορά στη δεύτε-ρη φάση και στο μεσοπρό-θεσμο σχεδιασμό, προ-γραμματίσθηκαν οι ακό-λουθες 5 +1 δράσεις:1η: Ασυνόδευτα παιδιάΣήμερα, την παγκόσμιαημέρα για τα δικαιώματατου παιδιού, σας ανακοινώ-νουμε μια ειδική δράση.Καθορίζεται Εθνικός Συν-τονιστής μέσω της Προ-εδρίας της Κυβέρνησης,σε συνεργασία με τοΥπουργείο Εργασίας και τοΥπουργείο Προστασίας τουΠολίτη.

Θα γίνουν ανακοι-νώσεις από τον ίδιον τονπρωθυπουργό.2η: ΜΚΟΚαθορισμός πλαισίουυποχρεώσεών τους καισυγκεκριμένων κριτηρίωνπου απαιτείται να έχουν.Παραμονή και λειτουργίαστη χώρα, μόνο όσοι πλη-ρούν τις προϋποθέσεις.3η: 'Ασυλο και Επιστρο-φέςΗ ψήφιση του νέου νό-μου παρέχει το πλαίσιο πουαπαιτείται ώστε, να επιτα-χυνθούν οι διαδικασίες καιείτε να εγκριθεί το άσυλο,είτε να επιστρέψουν όσοιδεν πληρούν τις προϋποθέ-σεις, στη χώρα προέλευ-σης ή εισόδου.

Παράλληλα,είναι σε εξέλιξη η πρόσλη-ψη 500 ατόμων, τα οποία θαενισχύσουν τις ΥπηρεσίεςΑσύλου.4η: Κατασκευή καιΕπέκταση Κλειστών Δο-μών σε νησιάΟ σχεδιασμός προβλέ-πει:Στη Λέσβο, θα κλείσεισταδιακά η υπάρχουσα Δο-μή στη Μόρια, ενώ θα δημι-ουργηθεί νέα κλειστή Δο-μή, η οποία θα χρησιμοποι-ηθεί ως ΠροαναχωρησιακόΚέντρο και Κέντρο Υποδο-χής και Ταυτοποίησης(ΚΥΤ), χωρητικότητας:5.000+ ανθρώπων.

Στη Χίο, θα κλείσει ηυπάρχουσα Δομή στηΒΙΑΛ(κοντά στο χ. Χαλ-κείο), ενώ θα δημιουργηθείνέα κλειστή Δομή, η οποίαθα χρησιμοποιηθεί ως Προ-αναχωρησιακό Κέντρο καιΚέντρο Υποδοχής και Ταυ-τοποίησης (ΚΥΤ), χωρητι-κότητας: 5.000+Στη Σάμο, θα κλείσει ηυπάρχουσα Δομή - ΚΥΤ, στοΒαθύ, ενώ η υπό κατα-σκευή Δομή, θα επεκταθείκαι θα χρησιμοποιηθεί ωςΠροαναχωρησιακό Κέντροκαι Κέντρο Υποδοχής καιΤαυτοποίησης (ΚΥΤ), χω-ρητικότητας: 5.000+Στην Κω, θα μετατραπείη υπάρχουσα Δομή σε Κλει-στή, ως ΠροαναχωρησιακόΚέντρο και Κέντρο Υποδο-χής και Ταυτοποίησης(ΚΥΤ), χωρητικότητας:2.000+Στη Λέρο, θα μετατραπείη υπάρχουσα Δομή σε Κλει-στή, ως ΠροαναχωρησιακόΚέντρο και Κέντρο Υποδο-χής και Ταυτοποίησης(ΚΥΤ), χωρητικότητας:1.000+Ο κ. Στεφανής ανα-φέρθηκε και στην εξασφά-λιση - στεγανοποίηση τωνδιόδων των μεταναστών, μετην συγκρότηση ενός Ενι-αίου Φορέα ΕπιτήρησηςΣυνόρων.

«Το νομικό πλαίσιο είναισε εξέλιξη, η ενίσχυση σεπροσωπικό έχει προγραμ-ματιστεί με την πρόσληψη400 συνοριοφυλάκων γιατον Έβρο και 800 για τα νη-σιά, έχουν ήδη διατεθεί(στις 8/11/2019) 14 εκατ.ευρώ για την επίλυση άμε-σων αναγκών, έχουν επιτα-χυνθεί οι διαδικασίες γιατην απεμπλοκή του Εθνι-κού Συστήματος Ολοκλη-ρωμένης Θαλάσσιας Επι-τήρησης -ΕΣΟΘΕ (το έργοξεκίνησε το 2014 και η αρ-χική πρόβλεψη είναι ναολοκληρωθεί τον Αύγουστο2022, κάτι που δεν είναιαποδεκτό), ενώ με προσω-πική παρέμβαση του πρω-θυπουργού, η Ένωση Εφο-πλιστών προσφέρει, 10σύγχρονα ταχέα σκάφηστο Λ.Σ., τα οποία πληρούντις απαιτούμενες προδια-γραφές για την εκπλήρωσητης αποστολής τους, ενώ ηπαράδοσή τους θα πραγμα-τοποιηθεί στους επόμε-νους μήνες, και πολλά άλ-λα», είπε ο κ. Στεφανής.Όπως είπε ο κυβερνητι-κός εκπρόσωπος ΣτέλιοςΠέτσας στο μεταναστευτι-κό-προσφυγικό, η κυβέρ-νηση έχει χαράξει και ακο-λουθεί διαφορετική πολιτι-κή.

«Επιδιώκουμε, κατ' αρ-χήν τη διεθνοποίηση τουζητήματος και τη διαμόρ-φωση κοινής ευρωπαϊκήςπολιτικής. Ο πρωθυπουρ-γός Κυριάκος Μητσοτάκηςέχει θέσει το ζήτημα σεόλες τις επαφές του με Ευ-ρωπαίους ηγέτες, στη Γ.Σ.του Ο.Η.Ε. και στο Συμβού-λιο Κορυφής της Ε.Ε. Επι-σημαίνουμε την ανάγκηυπευθυνότητας και αλλη-λεγγύης, ενίσχυσης τουρόλου της Frontex, αλλα-γής του πλαισίου του Δου-βλίνου, διαμόρφωσης κοι-νής ευρωπαϊκής πολιτικήςασύλου, αλλά και δίκαιηςκατανομής των βαρών» εί-πε, τονίζοντας πως στοεσωτερικό η πολιτική τηςκυβέρνησης στηρίζεται σετέσσερις βραχίονες. Τηναποτελεσματικότερη φύ-λαξη των συνόρων, την επι-τάχυνση των διαδικασιώνεξέτασης των αιτήσεωνασύλου, τις αυξημένες επι-στροφές μεταναστών καιτα κλειστά προαναχωρη-σιακά κέντρα.

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...