Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα2243
mod_vvisit_counterΧθές6554
mod_vvisit_counterAll6018387
°F | °C
invalid location provided
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τετάρτη, 29 Μάιος 2013 12:24

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ:

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΠΑΛΛΑ ΒΑΓΓΕΛΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελείται από 27 κράτη μέλη που σχηματίζουν μια κοινότητα και μια ενιαία αγορά 493 εκατ. πολιτών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες ανάμεσα σε αυτές τις χώρες και τις 271 περιφέρειές τους. Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής βρίσκεται στον πυρήνα της προσπάθειας να βελτιωθεί συνολικά η ανταγωνιστική θέση της Ένωσης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων περιφερειών της.

Μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), που είναι γνωστά ως Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και του Ταμείου Συνοχής, η Ένωση επενδύει σε χιλιάδες έργα σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης ώστε να επιτύχει τον πρωταρχικό της στόχο: να προαγάγει την οικονομική και κοινωνική συνοχή μειώνοντας αυτές τις ανισότητες μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών. Η πολιτική συνοχής, που διαθέτει προϋπολογισμό €347 δισ. για την περίοδο 2007-2013, αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή οικονομικής στήριξης σε επίπεδο ΕΕ για επενδύσεις σε ανάπτυξη και απασχόληση· στόχος της είναι να δώσει τη δυνατότητα σε όλες τις περιφέρειες να φανούν πραγματικά ανταγωνιστικές στην εσωτερική αγορά.

Παρόλ’ αυτά, όπως με τον καιρό άλλαξαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, έτσι άλλαξε και η πολιτική. Στα πλαίσια των μνημειωδών αλλαγών που επέφεραν η διεύρυνση και η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, όπως και της ανησυχίας για τον ενεργειακό εφοδιασμό, τη δημογραφική παρακμή, την κλιματική αλλαγή και πιο πρόσφατα την παγκόσμια οικονομική ύφεση, η πολιτική εξελίχθηκε ως μέρος της προσπάθειας να βρεθούν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής που διοχετεύθηκαν μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων υποστήριξαν τεράστιο αριθμό έργων στην Ελλάδα, από δημόσια έργα μεγάλης κλίμακας μέχρι μικρές τοπικές πρωτοβουλίες. Όλα σχεδιάστηκαν ώστε να ωφελήσουν την περιφερειακή ή τοπική οικονομία μέσω, για παράδειγμα, της βελτίωσης των δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών, της αύξησης του εμπορίου, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της προαγωγής της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, της εξυγίανσης του περιβάλλοντος και της αποκατάστασης των τουριστικών υπηρεσιών.

Στα επιτεύγματα της περιόδου 2000-2006 περιλαμβάνονται:

Οικονομία: Την περίοδο αυτή η πολιτική συνοχής συνέβαλε στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ) στην Ελλάδα κατά 2,8%. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ξεπέρασε αυτήν των περισ­σότερων κρατών μελών της ΕΕ, με μέσο όρο το 4,5% περίπου το χρόνο.

Επιχειρηματικό περιβάλλον: Μεταξύ 2000 και 2006, 23.000 εταιρείες υποστηρίχθηκαν για να αναβαθμιστούν τεχνολογικά και η πολιτική συνοχής βοήθησε στη χρηματοδότηση περίπου 7.000 νέων επιχειρήσεων. Η ευρωπαϊ­κή χρηματοδότηση υποστήριξε τη δημιουργία φυτωρίων επιχειρή­σεων και τη βελτίωση των υποδομών έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), ενώ ταυτόχρονα βοήθησε στην ίδρυση «περιφερειακών αναπτυξιακών πόλων». Οι επενδύσεις της ΕΕ βοήθησαν περίπου 1.000 μικρές εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, υποστήριξαν την εγκαινίαση «Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» σε ολόκληρη τη χώρα και ίδρυσαν 53 «Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών» και ένα «Εθνικό Παρατηρητήριο» για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Από τις δραστηριότητες αυτές υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 14.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ε&Α: Η υποστήριξη της ΕΕ συνέβαλε στη χρηματοδότηση πάνω από 3.500 ερευνητικών έργων και βοήθησε πάνω από 1.000 επιχειρήσεις να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα.

Υποδομές μεταφορών: Οι επενδύσεις στις μεταφορές θα συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, καθώς και για τη βελτίωση των εσωτερικών συνδέσεων μεταξύ πόλεων. Η υποστήριξη των μεταφορών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ελλείμματος υποδομών της Ελλάδας σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα οι επενδύσεις της ΕΕ:

  • βοήθησαν να αναπτυχθεί το δίκτυο αυτοκινητόδρομων (ιδιαίτερα όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλο­νίκη-Εύζωνοι και Εγνατία Οδός).
  • υποστήριξαν τη δημιουργία οδικών συνδέσεων στα μεγάλα νησιά (ιδιαίτερα Κρήτη, Ρόδος, Λέσβος και Κέρκυρα).

Η ευρωπαϊκή

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

  • Υποστήριξη σε 23.000 εταιρείες για αναβάθμιση της τεχνο­λογίας.
  • Βοήθεια σε σύσταση 7.000 νέων επιχειρήσεων.
  • Βελτιωμένες υποδομές μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων νέων οδικών συνδέσεων και καλύτερων συστημάτων αστικών συγκοινωνιών.
  • Βοήθεια σε πάνω από 257.000 άτομα ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με νέα προγράμματα κατάρτισης.
  • βοήθησαν στην αναβάθμιση και στην αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των λιμένων.
  • βοήθησαν στην ανάπτυξη αστικών συστημάτων συγκοινωνίας.

Δεξιότητες και κατάρτιση: Μέχρι τα τέλη του 2007, περίπου 257.000 άτομα είχαν συμμετάσχει σε νέα προγράμματα κατάρτισης. Παρασχέθηκε επίσης στήριξη σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, στους ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρίες, καθώς επίσης και για την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων δράσης για τις γυναίκες. Στόχος αυτών των προγραμμάτων ήταν συνολικά 20.000 γυναίκες, το 20% των οποίων βρήκαν μια θέση εργασίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ): Υποστηρίχθηκαν πάνω από 80.000 εταιρείες ώστε να συνδεθούν στο Διαδίκτυο,12.000 εταιρείες για τη δημιουργία εμπορικών δικτυακών τόπων και 1.400 εταιρείες για την εισαγωγή συστημάτων ΤΠΕ. Με τη βοήθεια της χρηματοδότησης,σχεδόν όλα τα δημοτικά και τα γυμνάσια διαθέτουν σύνδεση στο Διαδίκτυο, πάνωαπό τα δύο τρίτα των ειδικών σχολείων έχουν εξειδικευμένο εξοπλισμό ΤΠΕ καιπάνω από το 55% των δασκάλων έχουν γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Χρηματοδοτήθηκαν περί­που480 έργα για τη συμπαραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρισμού και την ανάπτυξηανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 23 καινοτόμα έργα σε νησιά, που κάλυψαν τόσοενεργειακές όσο και άλλες ανάγκες (όπως το νερό), και 5 έργα σε καινοτόμεςτεχνολογίες. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν τρεις υποβρύχιες συνδέσεις για ναβελτιωθεί η παροχή ηλεκτρισμού σε νησιωτικές περιοχές.

.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ)

Σύμβολο της Ελλάδας του 21ου αιώνα, η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, που φέρει την επίσημη ονομασία «Γέφυρα Χαρίλαου Τρικούπη» από τον πολιτικό που πρώτος οραματίστηκε την κατασκευή της στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώνει τις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου κοντά στην Πάτρα. Η καλωδιωτή γέφυρα συνδέει την Πελοπόννησο με την ηπειρωτική Ελλάδα και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η υποστήριξη έργων υποδομών από την πολιτική συνοχής ωφελεί την ελληνική οικονομία συνο­λικά. Η γέφυρα είναι σημείο συνάντησης τριών κεντρικών οδικών αξόνων: Ιονία Οδός (άξονας βορρά-δύσης, ηπειρωτική Ελλάδα)· Πάτρα-Πύρ­γος (νότιος άξονας, Πελοπόννησος). Πάτρα-Αθήνα (ανατολή-δύση, βό­ρεια Πελοπόν­νησος).

Συνολικό κόστος του έργου: €500 εκατ., με συνεισφορά της ΕΕ ύψους περίπου €90 εκατ.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gefyra.gr/index.php

CORALLIA – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡ­ΓΑ­ΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ , ΑΤΤΙΚΗ

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών «Corallia» λειτουργεί υπό την αιγίδα του ελληνικού υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο έχει ως στόχο την ίδρυση και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών τεχνολο­γικών συνεργατικών σχηματισμών σε εξαγωγικά προσανατολισμένους τομείς της βιομηχανίας με υψηλές γνωσιακές απαιτήσεις.

Οι επιλεγμένοι συνεργατικοί σχηματισμοί αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ΜΜΕ και έχουν ιδρυθεί σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει ένα διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ τα αντίστοιχα μέλη των συνεργατικών σχηματισμών μπορούν να αυξήσουν τα μερίδιά τους στην αγορά και, μακροπρόθεσμα, να γίνουν διεθνείς πρωταγωνιστές στους αντί­στοιχους τομείς της βιομηχανίας.

Το παράθυρο των ευκαιριών για τους ανταγωνιστικούς συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων τεχνολογίας στην Ελλάδα είναι πλέον ανοικτό και προσφέρει μια σημαντική δυνατότητα να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης.

Συμβολή της ΕΕ: €3 εκατ.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.corallia.org/gr/about/index.html

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΑΣΗ A)

Το έργο αυτό, που υποστηρίχθηκε από το Ταμείο Συνοχής με περίπου €10 εκατ. (το συνολικό κόστος του ανήλθε στα €13 εκατ.), έδωσε τη δυνατότητα να κατασκευαστεί ένας χώρος υγειονομικής ταφής για τα στερεά απόβλητα της περιοχής (δύο μονάδες) και να αναπτυχθεί ένα περιφερειακό δίκτυο για τη μεταφορά των στερεών αποβλήτων. Συνεπώς το έργο δεν συμβάλλει μόνο στην προστασία του άμεσου περιβάλλοντος, αλλά εξυπηρετεί και τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.