Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα6208
mod_vvisit_counterΧθές6636
mod_vvisit_counterAll5863736
°F | °C
invalid location provided
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2013 17:08

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΠΑΛΛΑ ΒΑΓΓΕΛΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης

Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια στρατηγική που έχει ως στόχο τneroην εξασφάλιση της διάθεσης επαρκούς ποσότητας νερού καλής ποιότητας για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Η ποιότητα των υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της, δεν είναι καλή παρά τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια. Ανάλογη ανησυχία προκαλεί και η ποσότητα των υδάτων, δεδομένου ότι η λειψυδρία εξαπλώνεται στην Ευρώπη και ότι σε πάρα πολλά κράτη μέλη αυξάνονται τα ακραία φαινόμενα (όπως οι πλημμύρες).

Και σημειώνει ότι : «Πρέπει να αναβαθμίσουμε τις προσπάθειες μας για να αντιμετωπίσουμε παλαιά και αναδυόμενα προβλήματα, που περιλαμβά­νουν τη ρύπανση των υδάτων, την υδροληψία για την γεωργία και την παραγωγή ενέργειας, τις χρήσεις γης και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλ­λαγής. Χρειάζονται ενισχυμένα μέτρα για να βοηθήσουν την ΕΕ να προ­στατεύσει τους υδατικούς της πόρους και να καταστεί αποδοτικότερη όσον αφορά τη χρήση των πόρων (συμπεριλαμβανομένου του νερού).

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος Janez Potočnik, αρμόδιος δήλωσε:

«Το προσχέδιο αυτό δείχνει ότι αντιλαμβανόμαστε σωστά τα προβλή­ματα που αντιμετωπίζουμε και ότι διαθέτουμε μια στερεή βάση για να τα αντιμετωπίσουμε. Έφτασε ο καιρός να αναλάβουμε δράση ώστε να αποκο­μίσουμε όλα τα οφέλη από την νομοθεσία μας και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για καινοτόμες λύσεις στην ασκούμενη πολιτική για τα ύδατα, καθώς και στον κλάδο των υδάτων. Το ζητούμενο είναι μια βιώσιμη ισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά νερού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο των ανθρώπων, όσο και των φυσικών οικοσυστημάτων από τα οποία αυτοί εξαρτώνται.»

Στρατηγική για δράση

Για να επιτευχθεί ο ήδη υφιστάμενος στόχος, στο προσχέδιο για τους υδατικούς πόρους καθορίζεται μια στρατηγική προσέγγιση τριών βαθμίδων:

  • Βελτίωση της εφαρμογής της υφιστάμενης ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των υδάτων με την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία. Για παράδειγμα, ευρύτερη υιοθέτηση μέτρων φυσικής συγκράτησης των υδάτων, όπως η αποκατάσταση υγροτόπων και κατακλυζόμενων εκτάσεων, ή βελτίωση της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της καταμέτρησης και της τιμολόγησης του νερού και της καλύτερης οικονομικής ανάλυσης.
  • Αύξηση της ενσωμάτωσης των στόχων της πολιτικής για τα ύδατα σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής, όπως η γεωργία, η αλιεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι μεταφορές, το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία.
  • Συμπλήρωση των κενών του υφιστάμενου πλαισίου ιδίως όσον αφορά τα απαιτούμενα εργαλεία για την αύξηση της απο­δοτικότητας της χρήσης του νερού. Εν προκειμένω, το προ­σχέδιο για τους υδατικούς πόρους προβλέπει την κατάρτιση λογαριασμών υδάτων και τον καθορισμό στόχων αποδοτικής χρήσης του νερού από τα κράτη μέλη, καθώς και την εκπόνηση ενωσιακών προτύπων για την επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Το Προσχέδιο δεν προωθεί μια κοινή λύση για όλες τις περιπτώσεις, αλλά προτείνει ένα σύνολο εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν την διαχείριση των υδατικών τους πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. Για τους υδατικούς πόρους υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διατήρησή τους δεν σχετίζεται μόνο με την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την ευζωία. Αφορά επίσης την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Είναι ένας τρόπος να εξασφαλιστεί ότι ο κλάδος των υδάτων της ΕΕ θα αξιοποιήσει πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό του και ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας που εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα νερού ορισμένης ποιότητας θα μπορούν να ευημερήσουν, με αποτέλεσμα οικονομική μεγέθυνση και ευ­καιρίες απασχόλησης. Το Προσχέδιο στηρίζεται από τη Σύμπραξη Και­νοτομίας για το νερό που δρομολογήθηκε τον Μάιο του 2012.