°F | °C
invalid location provided
Κωλύματα Εκπαιδευτικών Κλάδων
Τρίτη, 12 Φεβρουάριος 2013 18:00

 ΠΕ 12, ΠΕ 14.01 και ΠΕ 14.02 ως προς την άσκηση ιδιωτικού έργου

Σχετ.: α.  Η με αρ. πρωτ. 80430/Δ1/13-7-2012 εγκύκλιος του Υ.Παι.Θ.Π.Α., με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ.Α΄).»

β. Το με αρ. πρωτ. 85898/Δ2/25-7-2012 έγγραφο του Υ.Παι.Θ.Π.Α., με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τα κωλύματα υποβολής αίτησης-δήλωσης υποψηφίων κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14.01 και ΠΕ 14.02»

Στο παραπάνω «β» σχετικό αναφέρεται ότι «Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ-Μηχανικών, ΠΕ14.01-Ιατρών και ΠΕ14.02-Οδοντιάτρων, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προηγουμένως δεν αναστείλουν την ασκούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα.»

Τα ανωτέρω αναφέρονται σε διευκρίνιση των όσων ορίζονται στο «α» σχετικό, ότι «Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ12-Μηχανικών, ΠΕ14.01-Ιατρών και ΠΕ14.02-Οδοντιάτρων, που διατηρούν παράλληλα ιδιωτικό γραφείο, ιατρείο ή οδοντιατρείο, αντίστοιχα, για τους οποίους, σύμφωνα με το αριθμ. 96/9-1-2006 γνωμοδοτικό έγγραφο γραφείου Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Παιδείας, ισχύει η αριθμ. 378/2002 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση «Η καθημερινή, διαρκής σταθερή και συστηματική παροχή Οδοντιατρικών υπηρεσιών, έστω και για τέσσερις (4) ώρες ημερησίως, συνιστά άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος του Οδοντιάτρου, το οποίο δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του δημοσίου υπαλλήλου, γιατί εμπίπτει στον κανόνα της απαγόρευσης που θέτει έμμεσα η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 31 του Υ.Κ. και όχι στην εξαίρεση» (Μέρος Β'-Υποβολή Αιτήσεων, Κεφ. Α', παρ. 5 β.- Δ/θμια Εκπ/ση, περ. «ν»).

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ορίζει ότι «Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφ' όσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.» (Ν.3528/2007, Κεφ. Β' - Περιορισμοί των Υπαλλήλων, άρθρο 31 - Άσκηση Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή), και «Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό ...» (ο.π., παρ. 2).

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρουμε σωρεία περιπτώσεων που προβλέπεται η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή υπό προϋποθέσεις:

Α. «... Οι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Β' βάθμιας Εκπ/σης μπορούν να διδάσκουν σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., ύστερα βεβαίως από άδεια που χορηγείται από το οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ...» (Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ2/26341/10-1-1996).

Β. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας στους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής προκειμένου να διδάξουν σε Αθλητικά Σωματεία.

Γ. Στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 16-Μουσικής είναι δυνατή η χορήγηση σχετικής άδειας ιδιωτικού έργου προκειμένου να διδάξουν σε ωδεία των οποίων η ίδρυση προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 16 της 23-12-65/15-1-66 (τ.Α' /7).

Δ. «... σας γνωστοποιούμε ότι οι μόνιμοι εκπ/κοι κλ. ΠΕ 13, Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, νομιμοποιούνται να ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου ως δεύτερη εργασία, χωρίς να προαπαιτείται η χορήγηση της προβλεπόμενης από το αρθρ. 31 του Ν. 3528/2007 αδείας με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους. ...» (Εγκύκλιοι ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αρ. πρωτ. Δ2/1272/18-10-2000, και με αρ. Δ2/1495/15-3-2000).

Μετά τα παραπάνω, αδυνατούμε να κατανοήσουμε την επιλεκτικά διαφορετική ερμηνεία του Νόμου όσον αφορά στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14.01 και ΠΕ 14.02. Οι συγκεκριμένοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν επιπλέον λόγους να ζητήσουν την υπό όρους εκτέλεση ιδιωτικού έργου, επειδή:

α) Απασχολούνται ελάχιστους μήνες το χρόνο ως εκπαιδευτικοί. Τον υπόλοιπο καιρό αναρωτήθηκε κανείς πώς επιβιώνουν ;

β) Για να ασκούν το επάγγελμά τους στον ιδιωτικό τομέα κατά το διάστημα που δεν διδάσκουν, χρειάζονται μόνιμες εγκαταστάσεις (γραφεία - ιατρεία) και πάγιο εξοπλισμό. Αυτά λοιπόν θα «τα ανοίγουν» και θα «τα κλείνουν» περιοδικά; Θα «τα ξεστήνουν», θα ξενοικιάζουν τους χώρους και θα μεταφέρουν τον εξοπλισμό σε αποθήκες για λίγους μήνες και μετά θα «τα ξαναστήνουν» πάλι από την αρχή ; Μήπως κάποιοι δημόσιοι καρεκλοκένταυροι μπερδεύουν το ελεύθερο επάγγελμα με το ...«ελεύθερο ...camping» ;

γ) Πώς θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις των ιδίων και των οικογενειών τους με τον πενιχρό ολιγόμηνο μισθό του εκπαιδευτικού, την στιγμή που τα ίδια τα Υπουργικά χείλη ομιλούν για αδυναμία επιβίωσης με το μισθό του αναπληρωτή, και προβλέπεται η σίτισή τους σε ...Λέσχες ;

δ) Ειδικά μετά τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας, με τον απελπιστικά περιορισμένο αριθμό των διοριζόμενων αναπληρωτών των κλάδων αυτών και με ελάχιστες (ως μηδενικές) προοπτικές μελλοντικής συνέχισης της απασχόλησής τους στην εκπαίδευση, θα τους στερηθεί και η δυνατότητα να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας ως ιδιώτες ;

Θεωρούμε απαράδεκτα σκληρή, κοινωνικά άδικη, απαράδεκτη και προφανώς παράνομη την εξόντωση των επιστημόνων των κλάδων αυτών, οι περισσότεροι των οποίων υπηρέτησαν την Εκπαίδευση, είτε ως αναπληρωτές, είτε ως ωρομίσθιοι, με συνέπεια και ευαρέστως, κάλυψαν για πολλά χρόνια τις πάγιες αδυναμίες και δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος, και τώρα το Σύστημα τους ...εκδικείται για αυτή τους την προσφορά, αρνούμενο την ολιγόωρη ημερήσια άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους στα πλαίσια που ο ίδιος ο Νόμος ορίζει !!

Όσον αφορά στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14.01 και ΠΕ 14.02, δημιουργούνται επίσης ερωτηματικά, σε συνέχεια των αναλυτικά εκτιθέμενων παραπάνω για τους αναπληρωτές, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του δημοσίου υπαλλήλου η άσκηση ως δεύτερη εργασία του επαγγέλματος του μηχανικού, του γιατρού ή του οδοντιάτρου αντίστοιχα, όπως νομιμοποιούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ13, Νομικών-Πολιτικών Επιστημών να ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου.

Να σημειωθεί ότι στους κλάδους αυτούς, η ζώσα επαφή του εκπαιδευτικού με την επαγγελματική εμπειρία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητάς τους, τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού έργου με τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις και τεχνολογία, αλλά βέβαια και την επιδιωκόμενη κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για την προσαρμογή τους στο επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτές οι πρακτικές, όχι μόνο δεν θα έπρεπε να αποθαρρύνονται, αλλά αντίθετα, θα έπρεπε να ενισχύονται από το Υπουργείο, στα πλαίσια βέβαια των προβλέψεων του Νόμου. Μόνο κέρδος έχει να αποκομίσει η Εκπαίδευση από την ένταξη επιτυχημένων Επαγγελματιών στους κόλπους της.

Για τους παραπάνω λόγους,

ζητούμε

  • 1. Να εφαρμοσθούν γενικές αρχές ισότητας και ισονομίας σε ΟΛΟΥΣ τους ΚΛΑΔΟΥΣ εκπαιδευτικών.
  • 2. Να εφαρμόζεται ενιαία ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας στους ΜΟΝΙΜΟΥΣ και στους ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικούς.
  • 3. Να δοθεί στους αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14.01 και ΠΕ 14.02. η δυνατότητα να ασκούν ολιγόωρη ημερήσια επαγγελματική δραστηριότητα, ιδιωτικό έργο ή εργασία με την χορήγηση αδείας από το οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης